הבףךל נצנהבףךל\\

 

]פ לבה ל]בהפל ת

 

פלהבת ]פףב,

 ]םבה פםלתהבת

 ]פלבה לבה]ל תםפבהלפ

פםלםפל