בפרשה הראשונה של קריאת שמע אנו אומרים מידי יום :"ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך:  והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך:  ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך".

ניתן לראות פסוקים אלו כשלושה פסוקים אומנם סמוכים אך נפרדים מבחינת הקשר ביניהם. רשימת ציווים אותם חייב האדם לקיים. אך בספרי לומדים אנו שלושת הפסוקים מהווים תהליך אחד. על האדם לאהוב את הקב"ה, ולכן עליו לשים מצוותיו על ליבו ולימוד התורה לבניו ולעצמו בצורה משמעותית היא הדרך להגיע לאותה אהבת ה'.

כאשר אני מגיע לבית המדרש עוד לפני תפילת שחרית  ושומע מעזרת הנשים את קולות התלמידים מכיתות ז' ועד י"ב, אלו הישנים בפנימיה מהכיתות הגבוהות או תלמידי החטיבה, תושבי המועצה המקדימים להגיע. המשכימים קום ללמוד דף יומי עוד לפני תפילת שחרית, או יורד לבית המדרש ורואה עוד קבוצות תלמידים הלומדים תנ"ך או אמונה עם רמי"ם ומדריכים כי נפשם קשורה לתורה ולכן קמים מוקדם יותר או לפגוש את החבורה שאינה ממהרת לצאת לארוחת הבוקר כי לומדת משניות בתום שחרית או מקדימה למנחה על מנת ללמוד רמב"ם יומי ועוד ועוד אפשר להבין למה מכוונת הישיבה לאור הספרי שהבאנו קודם.

הישיבה היא מקום המתאים לנערים הרוצים מאוד להתקדם ביראת שמים, בקשר לקב"ה, לתורה ולמצוותיה ומוכנים להקדיש שעות רבות במהלך שנות ההתבגרות והעיצוב שלהם לצורך ערך משמעותי זה.

ולכן בישיבה יש שעות רבות המוקדשות ללימודי הגמרא ושאר מקצועות הקודש החל משלב חטיבת הביניים ועד לסוף כיתה י"ב, בנוסף לחוגי רשות מגוונים שב"ה תלמידים רבים מכל השכבות נוטלים  בהם חלק.

גם חלק ניכר מהתוכנית החברתית  והחינוכית מכוון לעבר מטרה זו.

לאור דרכו של מייסד הישיבה, מו"ר הרב דרוקמן שליט"א, אנו רואים חשיבות לחנך את תלמידנו לחיות חיי תורה משמעותיים תוך מעורבות ותרומה  לחברה הישראלית ולמדינה.

לכן, חשוב לנו לסייע לכל תלמיד ותלמיד למצות את שאיפותיו בתחום הקודש ועבודת ה' יחד עם פיתוח יכולותיו החברתיות תוך הסתכלות אל עם ישראל בד בבד עם מיצוי יכולותיו בתחום לימודי החול על מנת להשתלב בחברה הישראלית באופן משמעותי.

 

אין מתאימה יותר מהתפילה אותה אומרות הנשים ביחד עם הדלקת נרות השבת על מנת לבטא את שאיפתה של הישיבה בחינוך בניה  "וזכני לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים אוהבי ה' יראי אלוקים אנשי אמת זרע קודש בה' דבקים ומאירים את העולם בתורה ומעשים טובים ובכל מלאכת 

עבודת הבורא"