מהמתרחש בישיבה

הפעילות החברתית היא נדבך משמעותי בהשלמת המארג החינוכי של הישיבה