תורת עציון

חזון הישיבה

בשנת תשע"ה הוקמה במרכז שפירא ישיבה תורנית- תיכונית שמטרתה להעמיד בחורי ישיבה בעלי יראת שמים, רצינים בלימודם, עמלים בתורה, בעלי רגישות חברתית וכח התנדבות, בוגרים השואפים להוביל ולהנהיג במסגרות שונות היום ובעתיד, אוהבי א"י המכירים את שביליה וקורותיה, המכירים את משנת הציונות הדתית ואת גדולי התורה שבה.

מעבר לאתר תורת עציון